Schade aan kerk repareren met rope access

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rope Access Plus Versie oktober 2018

Considerans
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichten en af te nemen diensten, huur en projecten, voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt of houden met V.O.F. Rope Access Plus en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen ‘Rope Access Plus’.

Algemene gedeelte

Artikel 1 Definities
a. “Algemene Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden van Rope Access Plus, versie oktober
2018
b. “Pbm” zijn persoonlijke beschermingsmiddelen;
c. “Deelnemer” is een natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan, of gebruik maakt van een dienst.
d. “Prijs” is de prijs voor de dienst zoals overeengekomen onder de Overeenkomst;
e. “Dienst” of “Diensten” zijn alle werkzaamheden en diensten die Rope Access Plus onder de Overeenkomst verleent en/of zal verlenen;
f. “Documentatie” zijn de tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen, berekeningen, plannen risico-inventarisaties, prototypes en andere documenten, die door wie dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of in verband met het Project en/of het Werk;
g. “Extreme (weers)omstandigheden” is een omstandigheid die de afgelopen 30 jaar nog niet eerder voorkwam binnen het gebied waar de dienst wordt uitgevoerd.
h. “Huur” is de huur van het Materieel en/of Personeel onder de Overeenkomst;
i. “Locatie” is de plaats waar Rope Access Plus haar werkzaamheden zal uitvoeren en/of waar de Diensten verleend zullen worden;
j. “Werk” is het werk waaromtrent de dienst verleend wordt, of zaken die op enige andere wijze ter beschikking zijn gesteld aan Rope Access Plus.
k. “Opdrachtgever” is de partij die de Diensten van Rope Access Plus afneemt, of die voornemens is dat te doen. Opdrachtgever kan tevens Deelnemers zijn.
l. ” Rope Access Plus ” is de Vennootschap Onder Firma ‘Rope Access Plus’, gevestigd te Bergschenhoek aan de Rottekade 256 (2661 JX) en geregistreerd bij de KvK onder het nummer 72346523 en of de daaraan gelieerde bedrijven.
m. “Partij” is Rope Access Plus of de Opdrachtgever;
n. “Partijen” zijn Rope Access Plus en de Opdrachtgever gezamenlijk;
o. “Wijzigingsopdracht” is een opdracht van de Opdrachtgever aan Rope Access Plus voor aanpassingen en/of aanvullingen en/of verlengingen van de dienst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rope Access Plus gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en een verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is gratis te downloaden op de website www.ropeaccessplus.nl/algemenevoorwaarden/ en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
b. Deze Algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen gedeelte en Bijzonder gedeelte I voor het geven van trainingen en begeleiden van recreatieve activiteiten. Het algemene gedeelte bestaat uit de artikelen 1 tot en met 22 van deze Algemene voorwaarden. Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend het geven van trainingen en begeleiden van recreatieve activiteiten, dan zijn naast het Algemene gedeelte de bepalingen uit het Bijzondere gedeelte I ‘trainingen en recreatieve activiteiten’, zoals bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27 van toepassing.
c. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Bijzondere gedeelte I en het Algemene gedeelte -en voor zover deze elkaar niet kunnen completeren- prevaleren de bepalingen uit het van toepassing zijnde Bijzondere gedeelte I. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
d. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding
a. Elk aanbod van Rope Access Plus is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan.
b. Een door Rope Access Plus verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig.
c. Iedere offerte en/of elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door Rope Access Plus onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4. Prijs
a. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, boetes en/of dwangsommen en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de prijs gebaseerd op uitvoering op normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale werkcondities die van toepassing zijn in het land waar het Materieel wordt gebruikt en/of de Diensten worden verleend.
c. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, die na het sluiten van de overeenkomst ontstaan, mogen door Rope Access Plus worden doorberekend aan Opdrachtgever. Dit mag echter alleen als de opdracht ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
d. In geval van een Gewijzigde opdracht zal Rope Access Plus aan Opdrachtgever het volgende aanvullend in rekening brengen; de kosten van alle wijzigingen, aanvullingen en/of verlengingen van, of op de Overeenkomst als gevolg van de Gewijzigde opdracht. Wanneer er geen eenheidsprijzen zijn afgesproken, of als de specifieke eenheidsprijzen niet van toepassing zijn, dan zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Rope Access Plus zal ervoor zorgdragen dat zij de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit zoals deze in de wetgeving en in de Overeenkomst zijn beschreven. Rope Access Plus zorgt er ook voor dat zij volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst.
b. Het staat Rope Access Plus vrij de door haar ingezette personen te laten vervangen door een ander. De Opdrachtgever mag een vervanger alleen weigeren als de vervanger niet kan aantonen dat deze bepaalde objectieve en relevante kwalificaties niet bezit. In geval van vervanging blijft Rope Access Plus ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
c. Als de door Rope Access Plus ingeschakelde personen buiten de Overeenkomst worden aangesproken over de werkzaamheden of diensten, waarvoor deze door Rope Access Plus werden ingezet, is ook namens hen bedongen dat zij zich op; uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, en het toepasselijk recht en jurisdictie van deze Algemene Voorwaarden kunnen beroepen.
d. Rope Access Plus zal tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent het resultaat van de opdracht opvolgen. Verder zal Rope Access Plus bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
e. Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is Rope Access Plus vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
f. Rope Access Plus neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
g. Wanneer Rope Access Plus zaken inkoopt ten behoeve van de opdracht, dan wordt deze inkoop volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever verricht. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke verkoper -met name voor wat betreft de garantie- zijn back to back van toepassing op de overeenkomst tussen Rope Access Plus en haar Opdrachtgever.
h. Rope Access Plus en de door haar ingeschakelde derden zijn nooit verplicht, instructies en/of aanwijzingen op te volgen -van welke Partij dan ook- als naar haar oordeel dit onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen. Rope Access Plus is niet aansprakelijk en is geen schadevergoeding verschuldigd als gevolg van het niet opvolgen op grond van dit lid.

Artikel 6. Betaling
a. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Alleen wanneer dit in de overeenkomst is vastgelegd, geldt een andere betalingstermijn, of factuurfrequentie. Zo kan het zijn dat Rope Acces Plus met de Opdrachtgever afspreekt dat zij elke maand een factuur verstuurt, met de inzet van de werkzaamheden van de afgelopen maand. Rope Access Plus mag ook eerder, of later deelfacturen sturen.
b. Betaling wordt gedaan via bankovermaking.
c. Wanneer niet wordt voldaan aan de onder art. 6 lid a genoemde betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Rope Access Plus mag in zo’n geval de aanvang van haar werkzaamheden opschorten en bovendien al haar rechten gebruiken om haar vordering te innen. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever bovendien een rente verschuldigd van 5% per kalendermaand, of gedeelte van een kalendermaand waarin Opdrachtgever in verzuim verkeert.
d. Opdrachtgever is, tenzij Rope Access Plus hiervoor toestemming heeft gegeven, niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
e. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Rope Access Plus haar eindafrekening opmaken van de door haar reeds verrichte werkzaamheden. Alle in dit artikel genoemde bepalingen zijn onverminderd van toepassing.
f. Wanneer er meer Opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.
g. Betalingen van Opdrachtgever aan Rope Access Plus mag nooit afhankelijk zijn van het ontvangen van betalingen van derden, waaronder begrepen de opdrachtgever van Opdrachtgever. In ieder geval ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Rope Access Plus.
h. In geval van geheel of gedeeltelijke betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Rope Access Plus worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag, voor rekening van Opdrachtgever. Voor het buitengerechtelijke incassotraject, geldt tenminste een minimumbedrag gelijk aan 15% over de te vorderen hoofdsom.
i. Rope Access Plus is gerechtigd goederen van Opdrachtgever bij haar te houden, totdat Opdrachtgever de vordering volledig heeft voldaan, of conveniërende zekerheid heeft gesteld. Dit heeft Rope Access Plus om zekerheid te hebben voor de voldoening van al hetgeen Rope Access Plus van Opdrachtgever (uit hoofde van de Overeenkomst) te vorderen heeft. Het recht tot retentie heeft de Rope Access Plus ook in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is geworden of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 7. Documentatie en Gegevens
a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis, (technische) documentatie en wijzigingen, waarvan Rope Access Plus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig en kosteloos aan Rope Access Plus te verstrekken. Voorgaande geldt ook als de gegevens van een derde afkomstig zijn. Onder tijdig wordt in ieder geval verstaan, 8 dagen voor aanvang van de mobilisatie.
b. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde documentatie en gegevens. Rope Access Plus is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent. Opdrachtgever vrijwaart Rope Access Plus voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens Opdrachtgever beschikbaar gestelde documentatie en gegevens. Alleen indien uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald zal Rope Access Plus de door of namens Opdrachtgever aangeleverde Documentatie controleren op fouten, omissies en/of onduidelijkheden. Dit geldt dan ook alleen voor zover dit valt binnen de normale bedrijfsactiviteiten en de professionele deskundigheid van Rope Access Plus. Opdrachtgever blijft echter altijd volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van fouten, omissies en/of onduidelijkheden in deze Documentatie.
c. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rope Access Plus zijn verstrekt, heeft Rope Access Plus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Rope Access Plus ter beschikking heeft gesteld. Alleen als de Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden teruggegeven. De bescheiden worden niet teruggegeven als er sprake is van een situatie zoals bedoeld onder artikel 6 lid i.

Artikel 8. Algemene verplichtingen van de Partijen
a. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal Opdrachtgever zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, afzettingen en andere goedkeuringen en maatregelen, die nodig zijn voor de Dienst en de Locatie.
b. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel en Personen behoorlijk en veilig kunnen worden gemobiliseerd en dat de Diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering. Met name dient Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat geen onbevoegde personen of goederen zich binnen de afzetting bevinden.
c. Opdrachtgever zal Rope Access Plus vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen tegen alle vorderingen, eisen, acties en procedures die tegen Rope Access Plus en/of haar ondergeschikten en/of haar onderaannemers worden geclaimd of ingediend. Dit als het gaat om enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel.
d. Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen (waaronder de RI&E) met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke regelgeving, voorschriften, en/of andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten. Het is de uitdrukkelijke verplichting van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat er -tijdens de uitvoering van de werkzaamheden- zich geen onbevoegde personen en materialen onder en /of boven de werkzaamheden van Rope Access Plus bevinden.
e. Rope Access Plus zal er op toezien door haar ingeschakelde medewerkers een basisset CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde kleding en pbm gebruiken. Onder een basisset pbm wordt verstaan:
– Helm
– Handschoenen
– Veiligheids(zonne)bril
– Werkschoenen
Opdrachtgever is verplicht om alle door Rope Access Plus ingeschakelde medewerkers CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde, doelmatige en passende projectspecifieke kleding en pbm kosteloos ter beschikking te stellen, zoals maar niet beperkt tot:
– zwemvesten
– speciale helmen
– val-, klim- en integraalgordels/harnas inclusief goedgekeurde touwen
– kettingen en karabiners etc.
– overalls met speciale coating
Rope Access Plus zal erop toezien dat de pbm op de juiste manier worden gebruikt en bij -niet of niet correct gebruik- maatregelen nemen.
f. Opdrachtgever zal de structurele integriteit van het werk waaromtrent de dienst verleend wordt, waaronder de geschiktheid van het werk voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Rope Access Plus zal niet verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit van het werk waaromtrent de dienst verleend wordt en voor de geschiktheid van het werk voor de gehanteerde methode.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
a. Indien Rope Access Plus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
b. In alle gevallen heeft Rope Access Plus slechts een inspanningsverplichting. Rope Access Plus zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders
bepaald.
c. Rope Access Plus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rope Access Plus is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
d. Indien Rope Access Plus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rope Access Plus beperkt tot maximaal 1 maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Rope Access Plus in het kader van de opdracht in de laatste maand vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Rope Access Plus te allen tijde beperkt tot € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro)
e. Rope Access Plus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Dit voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rope Access Plus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rope Access Plus toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
f. Rope Access Plus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hiermee wordt ook bedoeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
g. Opdrachtgever vrijwaart Rope Access Plus tegen alle aanspraken van derden, en zal Rope Access Plus de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Rope Access Plus verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
h. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rope Access Plus en de door Rope Access Plus bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen 1 jaar.
i. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rope Access Plus.

Artikel 10. Verzekeringen
a. Rope Access Plus zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering sluiten en aanhouden met een dekking van EUR 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis ter zake van zaakschade en letsel veroorzaakt
door enig handelen of nalaten van Rope Access Plus. Deze verzekering zal enkel kunnen worden aangesproken als Rope Access Plus aansprakelijk is onder deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
b. Opdrachtgever garandeert zorg te dragen dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en de uitvoering van de Dienst / gedurende het project de volgende verzekeringen zal sluiten en aanhouden:
– een primaire transport-, CAR- (Construction All Risks), EAR- (Erection All Risk), Evenementen-, of vergelijkbare verzekering die tenminste adequate dekking geeft voor alle mogelijke materieel verlies en/of zaakschade en/of letsel.
– een Allrisk verzekering (Wa + Casco + Werkrisico) voor het materieel van Opdrachtgever of de door zijn ingeschakelde derden.
De verzekering dient dekking te bieden op de Locatie alsmede gedurende de diensten van Rope Access Plus buiten de Locatie inclusief het aan- en afreizen van Rope Access Plus en haar onderaannemers.
c. Partijen zullen verder alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen die door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
d. De verzekering genoemd in artikel 10.b zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de verzekeringen van Rope Access Plus en haar onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in artikel 10.b zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Rope Access Plus, haar onderaannemers, en diens werknemers en ondergeschikten. Rope Access Plus zal als medeverzekerde vermeld worden in de polis.
e. Iedere Partij zal, op eerste verzoek, aan de andere Partij een certificaat en/of ander deugdelijk bewijs verstrekken van het bestaan van de verzekering(spolissen) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel
f. Wanneer Opdrachtgever vervoersfaciliteiten (o.a. helikopter, boot) regelt voor het aan boord brengen van Rope Access Plus en de door haar ingeschakelde personen naar de offshore basis, dan zorgt Opdrachtgever ook kosteloos voor alle relevante reis- en annuleringsverzekeringen ten bate van deze personen.

Artikel 11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan: “omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door enige Partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige Partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen, zoals vakbondsstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, en extreme weersomstandigheden en/of andere extreme spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.”
b. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst tijdelijk is verhinderd als gevolg van een overmachtsfeit, dan zal het overmachtsfeit slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld. Dit feit zal niet gelden als een reden om de Overeenkomst niet na te komen.

Artikel 12. Vertraging en Opschorting
a. Elke Partij heeft het recht tijdelijk zijn uitvoering, of een gedeelte daarvan, op te schorten als de andere Partij in gebreke is met het vervullen van één of meer van zijn verplichtingen. Hiermee wordt ook bedoeld de betaling van enig verschuldigd bedrag, of als de andere Partij op een andere wijze in gebreke is. Opschorting mag dan plaatsvinden, zonder dat een aankondiging of ingebrekestelling nodig is.
b. Indien de aanvang en/of voortgang van de dienst wordt vertraagd en/of opgeschort als gevolg van een omstandigheid die niet is veroorzaakt door Rope Access Plus (waaronder onwerkbaar weer maar uitgezonderd overmachtfeiten zoals bepaald in artikel 11) zal Opdrachtgever verplicht zijn de aanvullende in rekening gebrachte directe interne en externe kosten van Rope Access Plus ten gevolge van de vertraging te vergoeden. De kosten zullen worden berekend conform de van toepassing zijnde eenheidsprijzen. Als er geen eenheidsprijzen bestaan, dan zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
c. Als de aanvang en/of voortgang van de dienst wordt vertraagd en/of opgeschort als gevolg van een omstandigheid die is veroorzaakt door Rope Access Plus, dan zal Rope Access Plus niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade. Voorgaande tenzij in de Overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding zal de enige (financiële) remedie zijn voor Opdrachtgever en de enige verplichting zijn van Rope Access Plus, in geval de aanvang en/of voortgang van de Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Rope Access Plus.

Artikel 13. Ontbinding en beëindiging
a. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van de in dit artikel opgenomen bepalingen, waarbij opzegging altijd geschiedt tegen het einde van de maand.
b. Voor overeenkomsten met een onbeperkte termijn geldt een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van de maand.
c. Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd geldt eveneens een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de maand, voorafgaand aan het einde van de verlengde termijn.
d. Overeenkomsten met een beperkte termijn zijn tussentijds niet opzegbaar.
e. Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van enige vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden:
– indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere Partij wordt overgedragen aan een derde;
– indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is;
f. Zowel Rope Access Plus als Opdrachtgever zijn gerechtigd, met inachtneming van een beëindigingtermijn van 10 (tien) werkdagen, om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen in geval van een omstandigheid of feit dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel 11, en indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend verhindert of tijdelijk verhindert voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren. Een dergelijke aanzegging tot beëindiging mag slechts worden gegeven nadat de desbetreffende omstandigheid die overmacht oplevert tenminste 30 (dertig) aaneengesloten dagen zal hebben voortgeduurd.
g. Alle kosten als gevolg van de beëindiging (waaronder maar niet beperkt tot demobilisatiekosten en, kosten en/of boetes die Rope Access Plus moet betalen aan derden) en een bedrag van 50% (vijftig procent) van de contractwaarde van de onuitgevoerde werkzaamheden die beëindigd zijn komen voor rekening van Opdrachtgever

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
a. Wanneer Rope Access Plus onder de overeenkomst goederen heeft geleverd -daaronder begrepen adviesproducten- dan blijven deze goederen eigendom van Rope Access Plus totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Rope Access Plus gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
b. Het door Rope Access Plus geleverde, dat op grond van artikel 14 lid a onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag ook nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om hetgeen dat onder het eigendomsvoorbehoud valt te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
c. De Opdrachtgever moet steeds al het mogelijk doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rope Access Plus veilig te stellen. Als anderen beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan moet de Opdrachtgever Rope Access Plus daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De Opdrachtgever is dan ook verplicht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De polis van deze verzekering moet de Opdrachtgever op eerste verzoek kosteloos aan Rope Access Plus ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering heeft Rope Access Plus het
eerste recht op deze uitkering. In geval het nodig mocht zijn, belooft de Opdrachtgever hierbij om zijn medewerking te verlenen aan Rope Acces Plus voor al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
d. Voor het geval Rope Access Plus haar in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Rope Access Plus en door Rope Access Plus aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rope Access Plus zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15. Geheimhouding en auteursrechten
a. Zowel Opdrachtgever als Rope Access Plus garanderen dat alle informatie, zoals, maar niet beperkt tot gegevens en know how, die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. Voorgaande met uitzondering van de wettelijke verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
b. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de in de vorige lid bedoelde informatie, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rope Access Plus, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
c. Rope Access Plus heeft het recht de door haarzelf opgestelde teksten, tekeningen, ontwerpen, beelden, opnames en andere producten, op een eigen device, of ander opslagmedium op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Rope Access Plus zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.
d. Rope Access Plus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rope Access Plus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
e. De door Rope Access Plus geleverde (technische) uitwerkingen -een en ander in de breedste zin van het woord, zoals maar niet beperkt tot offertes, projectplannen en risico-inventarisaties- zijn alleen bestemd voor de Opdrachtgever en voor de (technische) doelstellingen van de Opdrachtgever zelf. Niets van de door Rope Access Plus gemaakte producten, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rope Access Plus -en anders dan waarvoor het gebruik bestemd is openbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de door Rope Access Plus gemaakte producten worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk,
offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. De Rope Access Plus geleverde producten en diensten mogen niet doorverkocht worden aan derden. Voorgaande geldt alleen niet als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover het de doel en strekking van de opdracht niet voorbijgaat.
f. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde informatie vrij is van auteursrechten en andere rechten. Rope Access Plus heeft geen onderzoekplicht en de volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart en stelt Rope Access Plus volledig schadeloos voor claims van derden in deze.
g. Alle Documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die het heeft verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe aan, en zullen blijven toebehoren aan de Partij die het heeft verstrekt aan de andere Partij. Een en ander onverminderd het recht van Rope Access Plus zoals bepaald in artikel 6 lid i.

Artikel 16. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
a. De Opdrachtgever is verplicht het (op)geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn opgeleverd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken moeten binnen 7 (zeven) dagen na (op)levering schriftelijk aan Rope Access Plus te worden gemeld. De melding zal een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bevatten, zodat Rope Access Plus in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever moet Rope Access Plus in de gelegenheid stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Wanneer de Opdrachtgever zich niet houdt aan hetgeen in dit lid is genoemd, dan kan Rope Acces Plus geen garanties meer geven en vervallen alle rechten van de Opdrachtgever.
b. Als de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Rope Access Plus opdracht gegeven heeft.
c. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Opdrachtgever.
d. Als de garantietermijn is afgelopen, dan komen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rope Access Plus en de door Rope Access Plus bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17. Aanschaf van zaken
a. In geval van aanschaf van zaken door Rope Access Plus ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, wordt de betreffende aanschaf volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever verricht. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke verkoper c.q. leverancier zijn back tot back van toepassing op de overeenkomst tussen Rope Access Plus en diens Opdrachtgever.

Artikel 18. Persoonsgegevens
a. Rope Access Plus zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
b. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Rope Access Plus aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
c. Opdrachtgever geeft Rope Access Plus voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn persoonsgegevens.
d. Tenzij Rope Access Plus zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
e. Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar tegen (verder) gebruik of registratie van zijn persoonsgegevens dient Opdrachtgever c.q. de betrokkene zich schriftelijk te
wenden tot het kantoor van Rope Access Plus te Bergschenhoek.

Artikel 19. Boetebeding
a. Wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever ten gunste van Rope Access Plus een boete verschuldigd voor een bedrag van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete is gemaximeerd tot € 1.000.000,–. (zegge: één miljoen euro) De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 BW e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd bij zowel een toerekenbare als niet toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van Rope Access Plus, daaronder in elk geval het recht van Rope Access Plus een volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Evergreen clausule
a. Om ervoor te zorgen dat ook na het einde van de overeenkomst sommige bepalingen geldig blijven, is er op deze plek een evergreen clausule opgenomen. De bepalingen van de artikelen 14, 15 en 19 en 20 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 21. Diversen
a. Rope Access Plus heeft het recht deze voorwaarden en de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen. Rope Access Plus zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

Artikel 22. Toepasselijk recht en Jurisdictie
a. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht.
b. Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank in Nederland die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Rope Access Plus.
c. Elke vordering jegens Rope Access Plus vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden.

Bijzondere gedeelte I Trainingen en Recreatieve activiteiten

Artikel 23. Huisregels
a. Deelnemers zijn verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
b. Deelnemers dienen zich op de hoogte te stellen van alle geldende huisregels, zoals maar niet beperkt tot de geldende huisregels op locatie, op de dienst – al dan niet rechtstreeks geleverd door Rope Access Plus.
b. Deelnemers zijn verplicht -en Opdrachtgever dient erop toe te zien dat- deelnemers zich houden aan de huisregels geldend op locatie en van de partij die de dienst uitvoert. De partij die de dienst uitvoert kan zijn; Rope Access Plus, de door Rope Access Plus ingeschakelde derde en de principaal van Rope Access Plus, waarvoor Rope Access Plus bemiddelt.
c. Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat hij aan alle deelnemers voldoende, doelmatige en passende kleding, pbm, huidbescherming en schoeisel ter beschikking stelt. Opdrachtgever moet er eveneens op toezien dat deze middelen op de juiste manier wordt gebruikt en bij -niet of niet correct gebruik- maatregelen nemen.
d. De deelnemer is en blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de inschatting of hijzelf /zijzelf in voldoende geestelijke en lichamelijke conditie verkeerd om aan het desbetreffende onderdeel van de activiteit mee te doen.

Artikel 24. Gebruik materiaal en materieel van Opdrachtgever
a. Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van materieel en/ of materiaal dat toebehoort aan de Opdrachtgever of Deelnemer, garandeert Opdrachtgever zorgt te dragen voor een volledige cascoverzekering, alsmede een relevante aansprakelijkheidsverzekering (WAM- en werkrisico), die mede dekking biedt voor schade c.q. letsel aan de persoon die het materieel bedient/gebruikt. De verzekering biedt dekking tijdens activiteiten met opleidings- en recreatieve doeleinden, zoals maar niet beperkt tot activiteiten waaromtrent de overeenkomst met Rope Access Plus is gesloten. Rope Access Plus wordt als verzekerde op de polis aangemerkt. Zowel Opdrachtgever als diens verzekeraar vrijwaren Rope Access Plus voor alle schade en aanspraken als gevolg van schade aan, met of door het materieel. Geen eigen risico is van toepassing. In alle gevallen gelden de onder dit artikel genoemde verzekeringen primair ten opzichte van andere verzekeringen.
b. Wanneer Opdrachtgever onder de overeenkomst handelt in de hoedanigheid van verhuurder, dan gelden de voorwaarden onder dit artikel onverminderd, waarbij Opdrachtgever ‘verhuurder’, en Rope Access Plus ‘huurder/opdrachtnemer’ dient te worden genoemd. Mutatis Mutandis.
c. Tenzij anders overeengekomen, zorgt Opdrachtgever voor de faciliteiten omtrent de training/opleiding, zoals, maar niet beperkt tot:
a. beamer
b. locatie
c. lokaal
d. te gebruiken materiaal en materieel
e. doelmatige en adequate kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de deelnemers, zoals bedoeld onder artikel 8 lid e
f. verteringen, consumpties

Artikel 25. Tussentijdse opzegging
a. Rope Access Plus heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de Opdrachtgever of Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie, huisregels en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Rope Access Plus niet kan worden gevergd dat de dienst wordt voortgezet.
b. Rope Access Plus kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan een activiteit en ten aanzien van deze deelnemer de overeenkomst opzeggen. Indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de Rope Access Plus, of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op bij de activiteit bederft.
c. Rope Access Plus heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien naar het volledige discretionaire oordeel van Rope Access Plus de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemer ongeschikt is voor (verdere) deelname aan een activiteit.
d. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst op grond van de in dit artikel genoemde grondslagen zal niet leiden tot geheel of gedeeltelijke creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Rope Access Plus. De Opdrachtgever en Deelnemer zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de opzegging voorvloeiende kosten.

Artikel 26. Annulering
a. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de afgenomen dienst te annuleren. Annulering kan tot 2 weken voorafgaand aan de initiële dienst. Echter, in geval van annulering dient de Opdrachtgever een vergoeding te betalen als volgt:
– Bij annulering van meer dan 2 maanden voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Rope Access Plus een vergoeding van 15% van de totaalsom.
– Bij annulering van minder dan 2 maanden, maar meer dan 2 weken, voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Rope Access Plus een vergoeding van 50% van de totaalsom.
– Bij annulering vanaf 2 weken voorafgaand aan de uitvoering van de initiële dienst, verbeurt Opdrachtgever jegens Rope Access Plus 100% van de totaalsom.
b. De annuleringsregel zoals bedoeld onder lid a van dit artikel is niet van toepassing op maatwerkactiviteiten. Annuleren van maatwerkactiviteiten is niet mogelijk.
c. Voortijdig vertrek van een deelnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal niet leiden tot geheel of gedeeltelijke creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Rope Access Plus.
d. In verband met reservering van capaciteit geldt er geen herroepingsrecht ten aanzien van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Voor alle door Rope Access Plus geleverde recreatieve activiteiten geldt dat dit een vrijetijdsbesteding is en is er bij overeenkomst een bepaald tijdstip of bepaalde periode van nakoming vastgelegd.

Artikel 27. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
a. Rope Access Plus heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel -naar haar keuze- geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van:
– te weinig deelnemers;
– weersomstandigheden, zoals maar niet beperkt tot: onweer, harde wind / storm, mist;
– gevaarlijke en onvoorziene situaties, zoals maar niet beperkt tot: gebrekkig materiaal, gebrekkige locatie, epidemie, natuurramp, ingrepen van overheden;
– overmachtssituaties en andere gewichtige omstandigheden.
b. Rope Access Plus zal de Opdrachtgever onverwijld en met opgave van redenen van de schorsing of ontbinding op de hoogte stellen.
c. In alle gevallen van opschorting of ontbinding van de overeenkomst, zal Rope Access Plus -als enige remedie, via het gebruikte communicatiekanaal- aan Opdrachtgever een alternatief aanbieden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagestreefd. Opdrachtgever heeft alsdan het recht dit alternatief te accepteren of af te wijzen.